Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

Przemówienie pani Dyrektor

50-cio lecie naszej szkoły

„Dotąd doszliśmy. Tu się zawiązały dni nasze współczesne z tymi, co minęły”


To dzisiaj obchodzimy Jubileusz 50 – lecia szkoły na Górnym Czańcu. Jest to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to co osiągnęliśmy na przełomie tych 50 lat.
Pozwólcie Szanowni Państwo, że w sposób szczególny powitam gości, którzy zaszczycili dzisiejsze obchody swoją obecnością.
Witam serdecznie:

 • Dyrektora Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku – Białej – p. Elżbietę Adamowską,
 • Starostę Powiatu Bielskiego – p. Andrzeja Płonkę,
 • Wójta Gminy Porąbka – p. Czesława Bułkę,
 • Sekretarza Gminy Porąbka – p. Kazimierza Gałuszkę,
 • Panią skarbnik – Urszulę Legut,
 • dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Bielsku – Białej – p. Wojciecha Waligórę,
 • dyrektora GZOSiP – p. Cecylię Koniorczyk i jej współpracowników,
 • dyrektorów GOK w Porąbce i GKRPA w Porąbce – p. Anne Jezierską i p. Elżbietę Zakrzewską,
 • panią sołtys – Małgorzatę Czernik
 • dyrektorów szkół i przedszkoli Gminy Porąbka,
 • dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kętach – p. Adama Gasińskiego,
 • dyrektora LO w Kozach – p. Alinę Nowak,
 • radnych Gminy za czele z przewodniczącym Rady Gminy p. Tadeuszem Wawakiem,
 • przedstawicieli organizacji z naszego sołectwa OSP i KGW,
 • księży przybyłych na uroczystość – ks. prałata Stanisława Śmietanę,ks. Adama Ciapkę, ks. Tomasza i ks. Dariusza,
 • mojego poprzednika, wieloletniego dyrektora szkoły podstawoweji gimnazjum – p. Jana Wojtyłę,
 • przewodniczących Komitetu Rodzicielskiego i późniejszej Rady Rodziców,
 • nauczycieli emerytów i byłych pracowników szkoły,
 • obecną Radę Rodziców,
 • nauczycieli i pracowników szkoły,


Witam gorąco rodziców, absolwentów, uczniów szkoły i wszystkich sponsorów, którzy w przeciągu tych 50 lat wspierali naszą szkołę.


Jest nam niezmiernie miło, że w takim zacnym gronie będziemy odchodzić nasz jubileusz..


Ze szczególnym wzruszeniem myślimy dzisiaj o pedagogach, absolwentachi pracownikach szkoły, którzy odeszli. Pomimo, że nie ma ich wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad swojego istnienia. Uczcijmy chwilą ciszy pamięć tych osób.


Świętujemy wyjątkową okazję: 50 – lecie szkoły w tym 15 lat gimnazjum. Tak dostojny jubileusz zobowiązuje i wymaga szczególnej oprawy. Czuje się zaszczycona, że to właśnie mnie przypadł obowiązek organizacji tego święta.

Z tą szkołą związana jestem niemal od zawsze. Przed laty byłam jej uczennicą, potem wróciłam jako nauczyciel, od 10 lat pełnię funkcję dyrektora.

W moim wystąpieniu pragnę przypomnieć karty historii tej szkoły, które sięgają roku 1948. Poniżej tego budynku w drewnianym, poniemieckim baraku zorganizowano naukę dzieci klas młodszych. Była to filia Szkoły Podstawowej nr 1, która kierował pan Rudolf Orszulak. Warunki nauki były bardzo prymitywne, dlatego w roku 1957 powstał pomysł budowy naszej szkoły.
Po kilkuletnich staraniach i przygotowaniach, dzięki poparciu władz powiatowych i aktywności mieszkańców rozpoczęto w 1963 roku budowę szkoły jako Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.

W dniu 30 sierpnia 1964 roku, nowocześnie, jak na owe czasy, wyposażona „Tysiąclatka”, zostaje oddana do użytku. Otrzymuje nazwę – Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu im. XX-lecia PRL.

Kierownikiem szkoły zostaje pan Władysław Nikiel, który wraz z 9 – osobowym gronem ma pod opieką 308 uczniów w 9 – ciu oddziałach. Pierwsze lata funkcjonowania szkoły są trudne, brak wody, ogrodzenia, zagospodarowania terenu, nieszczelne okna. Problemy te stopniowo rozwiązuje kierownik szkoły przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego i kolejnych organizatorów kolonii.


W roku 1980 na emeryturę odchodzi dyrektor Władysław Nikiel, a jego miejsce zajmuje nauczycielka tej szkoły, pani Stanisława Rudzka.


W 1981 roku funkcję dyrektora obejmuje jej były uczeń – mgr Jan Wojtyła. Grono Pedagogiczne liczy 12 osób, w 9 oddziałach uczy się 225 uczniów.


Trudna sytuacja w kraju w roku 1981 i następnych latach ma swoje odbicie w pracy szkoły. Dyrektor boryka się z wieloma problemami, ale mimo to, przy aktywnej pomocy grupy rodziców i dobrego organizatora kolonii KWK „Czeczot” udaje się wykonać wiele prac remontowych.

Szkoła zostaje lepiej wyposażona, nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje. Poprawa warunków lokalowych wpływa na dobrą pracę szkoły i osiągnięcie wyższych wyników nauczania.

Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było otrzymanie sztandaruz okazji 20 – lecia istnienia, co wydarzyło się w maju 1985 roku.


W 1995 roku, dzięki działaniom dyrektora , rodziców i uczniów, oddano do użytku przyszkolny kompleks sportowy.


Wiele lat są czynione starania zmierzające do nadania naszej szkole im. kardynała Karola Wojtyły. Z wnioskiem o zmianę imienia szkoły wystąpiono do władz oświatowych już w 1983 roku. Jednak podjęte wtedy staraniao nadanie tego imienia kończą się niepowodzeniem. W 1991 roku na Radzie Pedagogicznej szkoły zostaje podjęta uchwała o zawieszeniu dotychczasowego imienia XX – lecia PRL.


Przystąpienie do realizacji nadania imienia Kardynała Karola Wojtyły zapadło ostatecznie w styczniu 1998 roku na konferencji Rady Pedagogicznej. Wcześniej w tej sprawie zebrano opinie od rodziców naszych uczniów, uzyskano zgodę Kurii Bielsko – Żywieckiej, osobiście od Jego Ekscelencjiks. biskupa Tadeusza Rakoczego..


Padały pytania – dlaczego imię Kardynała Karola Wojtyły a nie Jana Pawła II. Wybraliśmy to miano, aby podkreślić związek Papieża – Polakaz Czańcem. Starsi mieszkańcy pamiętają Jego duszpasterskie i prywatne pobyty na ziemi Jego pradziadów jako księdza, biskupa i kardynała.


Przygotowania do nadania szkole imienia trwały długo i były różnorodne – od prac gospodarczych po wszechstronne działania wychowawcze, w których uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Zwieńczeniem ich stała się piękna uroczystość – 22 maja 1999 roku – istniejąca tu jeszcze wtedy Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymuje imię Kardynała Karola Wojtyły.


Uroczystość tę uświetniają swą obecnością przedstawiciele władz kościelnych, oświatowych, samorządowych z powiatu i gminy. Dla licznie zgromadzonych rodziców oraz młodzieży mszę świętą na polowym ołtarzu ustawionym na boisku szkolnym odprawia jego Ekscelencja ks. biskup Tadeusz Rakoczy. Młodzież przygotowuje program artystyczny zainspirowany życiem wielkiego Polaka. Od tej pory najważniejszym miejscem w naszej szkole stała się pamiątkowa tablica


„Kardynałowi Karolowi Wojtyle
Synowi tej ziemi
w dowód uznania i pamięci
mieszkańcy Czańca”.


Kontynuując tradycję, społeczność powołanego od 1 września 1999 roku gimnazjum, zwraca się z prośbą o przeniesienie imienia na Publiczne Gimnazjum, co stało się 28 października 1999 roku.

„Słowami Papieża wsparci, za jego wzorem iść chcemy” - to motto, które przyświeca naszemu gimnazjum od samego początku jego istnienia. Nauczyciele i uczniowie starają się o rozsławianie indywidualnego charakteru szkoły.

Aby umocnić indywidualny charakter naszej placówki postanowiliśmy poczynić starania o nadanie szkole sztandaru. W naszych zamierzeniach mogliśmy liczyć na pomoc Rady Rodziców, która gromadziła fundusze. A stało się to w roku 2004r. Podczas uroczystości jubileuszu 40 – lecia szkoły.

Starałam się przybliżyć Państwu najważniejsze fakty z historii szkoły. Nie sposób pominąć ogromnych zasług poprzednich dyrektorów: pana Władysława Nikiela, Pani Stanislawy Rudzkiej a przede wszystkim wieloletniego dyrektora pana Jana Wojtyły. Funkcję dyrektora piastował od 1981roku – najpierww Szkole Podstawowej nr 2 a od 1999 do 2004 roku w gimnazjum. To jego zasługa, że to kalendarium 50 – letniej szkoły jest tak bogate. Dlatego należą się panu dyrektorowi serdeczne słowa podziękowania od nas wszystkich.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, kolegów i nauczycieli. Ta także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem.


Nasza szkoła wytworzyła bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwentów.


Z perspektywy mijających lat działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych i sportowych. O dobrej pracy szkoły świadczą też bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych. Szkoła jest wysoko oceniania przez władze gminne i oświatowe. Świadczą o tym wyniki wizytacji, ewaluacji zewnętrznej oraz kontroli przeprowadzonych przez Śląskie Kuratorium Oświaty.


Jesteśmy dumni z prawie 1200 absolwentów szkoły podstawowej i 920 absolwentów gimnazjum, wśród których jest wielu aktywnych uczestników życia społeczno – gospodarczego. Wychowankowie szkoły, którzy opuścilii nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem jaki otrzymuje nasza jubilatka. Na uwagę zasługują również ci absolwenci, którzy będąc uczniami tej szkoły, powrócili do niej już jako nauczyciele. Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczycie i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci.


Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli emerytów, którzy przez wiele lat tworzyli historię i tradycję szkoły, prowadzili nas do sukcesów, wychowywali, wpajali właściwe wartości, wpływali na rozwój szkoły i jej pozytywny wizerunek.


Drogie koleżanki i koledzy dziękujemy Wam za Wasz trud i serce jakie okazaliście naszej szkole, uczniom i nam wszystkim.


Nasz Patron Kardynał Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II powiedział:
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”.

Słowa te dedykuje wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Nasza szkoła doświadczyła dzisiaj wiele gestów życzliwości, gratulacji i dobrych życzeń, za co serdecznie dziękuję.


Życzę, aby przy okazji naszego Jubileuszu we wszystkich sercach nauczycieli, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły odżyły wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, jaką doświadczyliśmy w naszej szkole.

Jubileusz to także okazja do radości i nadziei na kolejne lata pracyi kolejne jubileusze. Dzisiejsza uroczystość mogła się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz przyjaciół szkoły. Organizacja takiej imprezy to ogrom pracy dla wielu osób. Chciałabym im dzisiaj powiedzieć skromne „dziękuje”.


Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego