Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu


Idź do treści

regulamin_komisji

rekrutacja

REGULAMIN
KOMISJI REKRUTACYJNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W CZAŃCU
IM. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, zmiana z 6 grudnia 2013 r.)§ 1

1. Postępowanie rekrutacyjne do Publicznego Gimnazjum w Czańcu przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2


Skład Komisji Rekrutacyjnej
1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
2. Organ prowadzący szkoły może skierować do pracy w komisji w charakterze członka komisji, przedstawiciela tego organu.
3. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić dyrektor szkoły oraz osoba, której dziecko jest objęte postępowaniem rekrutacyjnym.

§ 3


Zadania Komisji Rekrutacyjnej
1. Ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów (w kolejności alfabetycznej) oraz informację
o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do gimnazjum.
2. Ustala i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum – warunkiem przyjęcia kandydata jest zakwalifikowanie go w wyniku postępowania rekrutacyjnego oraz złożenie wymaganych dokumentów. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów (w kolejności alfabetycznej) przyjętych i nieprzyjętych, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc. Listę, o której mowa powyżej podaje się do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w gimnazjum.
3. Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

§ 4


Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej
1. Sporządza imienną listę kandydatów przyznając dla poszczególnych kryteriów spełnianych przez tych kandydatów określoną liczbę punktów.
2. Weryfikuje spełnienie przez kandydata niezbędnych do przyjęcia warunków i kryteriów.
3. Rozstrzyga o przyjęciu lub odmowie do szkoły przy udziale co najemnie 2/3 składu komisji.
4. Decydując głos w sprawach spornych ma przewodniczący komisji.
5. Każdy członek komisji rekrutacyjnej do protokołu postępowania rekrutacyjnego może zgłosić na piśmie zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
6. Terminy i szczegółowy tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej wyznacza jej przewodniczący uwzględniając ustalone w Rozporządzeniu szczegółowe terminy.

§ 5


Terminy
Terminy rekrutacji na lata 2014/2015 i 2015/2016 określa Kurator Oświaty.

§ 6

Tryb odwoławczy
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 7

Postępowanie uzupełniające
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzające rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.

§ 8

Dane osobowe
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora wniesiono skargę do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Strona główna | Rok szkolny 2017/2018 | Mobidziennik | Nabór i rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 | Dokumenty Szkoły | Wymagania edukacyjne z przedmiotów | Polityka prywatności | O szkole | Ogólnoszkolne konkursy | 50-cio lecie naszej szkoły | Bezpieczeństwo, zdrowie, profilaktyka | Sukcesy naszych uczniów | Kontakt | Nasza twórczość | Galeria | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego